Çözüldü Karakter silme

Katılım
2 Haz 2019
Mesajlar
161
Tepkime puanı
22
Puanları
18
Yaş
22
Konum
türkiye
Beyler oyundan karakteri silmek için 7 günden sonra kalkması lazım, ama silinmiyor, bunun için query vb var mı? varsa paylaşır mısınız?
 

iMonarch

coded poetry
.
Katılım
14 Tem 2018
Mesajlar
613
Tepkime puanı
387
Puanları
184
Konum
İstanbul
Aşağıdaki 3 prosedürü olduğu gibi sql'e okutunuz sorununuz düzelecektir.
SQL:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_DeleteCharPermanently]  Script Date: 02/14/2012 12:54:06 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
--!!!CHECK!!!
ALTER       PROCEDURE [dbo].[_DeleteCharPermanently] @charID  as int
as
  ------------------------------------
  -- ?? ??? ???? ?? ??!
  ------------------------------------
  if (not exists(select charid from _deletedchar where charid = @charID))
  begin
    return -1
  end
  ------------------------------------
  -- ??? ??? ??? ?? 7?? ??? ?? (??? ?? ??? ??? ????...)
  ------------------------------------
  declare @DeLeTed_date datetime
  declare @cur_date    datetime
  declare @elapsed_min int
  declare @userJID     int
--  declare @DeLeTed_slot int
  set @cur_date = getdate()
  select @userJID = UserJID, / @DeLeTed_slot = CharSlot,*/ @DeLeTed_date = deleteddate from _deletedchar with (nolock) where charid = @charID
  
  -- ????? 6? + 23?? ??? ?? ????? (1?? ??? ???? ??? ?? ??~)
  set @elapsed_min = datediff(minute, @DeLeTed_date, @cur_date)
  if @elapsed_min < ((60 * 24 * 6) + (60 * 23)))
  begin
    return -2
  end
  ------------------------------------
  -- ??? ??? ??? ???? ??
  ------------------------------------
  declare @is_deleted tinyint
  select @is_deleted = deleted from _Char where CharID = @charID
  if (@is_deleted <> 1)
  begin
    return -3
  end
  ------------------------------------
  -- ?? ??? _User ? ?? CharID? ????? ??
  ------------------------------------
  declare @char_id_to_check     int
  set @char_id_to_check = 0
/*  -- commented by novice. for server integration.
  if @DeLeTed_slot = 0)
    begin  select @char_id_to_check = CharID1 from _User where UserJID = @userJID end
  else if @DeLeTed_slot = 1)
    begin  select @char_id_to_check = CharID2 from _User where UserJID = @userJID end
  else if @DeLeTed_slot = 2)
    begin  select @char_id_to_check = CharID3 from _User where UserJID = @userJID end
  else
    begin
      return -4
    end
  -- ?! ??? ???? ??? ?? ??? ???? ??!
  if @char_id_to_check <> @charID)
  begin
    return -5
  end
*/
  -- start by novice.
  select @char_id_to_check = CharID from _User where UserJID = @userJID and CharID = @charID
  
  if @char_id_to_check = 0)
  begin
    -- ?? ???? _User ? ???
    return -5
  end
  -- finish by novice.
  
begin transaction
  
  declare @GuildID int
  exec @GuildID = _DeleteCharPermanently_NoTX @userJID, @charID --, @DeLeTed_slot
  if (@GuildID is null)
    set @GuildID = -10000  
  if (@GuildID < 0)
  begin
    rollback transaction
    return @GuildID
  end  
commit transaction
  
  return @GuildID
SQL:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_DeleteCharPermanently_NoTX]  Script Date: 02/14/2012 12:54:27 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[_DeleteCharPermanently_NoTX]
  @userJID  INT
,  @charID    INT
AS
  ------------------------------------
  -- Inventory¶û ±×¾È¿¡ °¡Áö°í ÀÖ´ø ¾ÆÀÌşÛµé ³¯·Á¹ö¸®ÀÚ...
  ------------------------------------
  -------------- Æê ¼Òȯ ¾ÆÀÌşÛºÎşÍ ÀÏ´Ü »èÁ¦ ----------------
  declare @result int
  declare @slot tinyint
  declare @refItemID int
  
  declare pc_inv_cursor cursor fast_forward for
  select inv.slot
  from _Inventory as inv join _Items as it on inv.ItemID = it.ID64
  where
  (inv.CharID = @charID and inv.Slot >= 13 and inv.ItemID > 0) and   -- Àåºñâ Á¦¿ÜÇÏ°í ¾ÆÀÌşÛ ÀÖ´Â ¼ø¼ö Àκ¥şä¸® ¾È¿¡ µé¾îÀÖÀ¸¸ç
  (it.Data <> 0)                       and  -- ¼Òȯ¼ö¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â
  (exists (select top 1 ID from _RefObjCommon where ID = it.RefItemID and TypeID1 = 3 and TypeID2 = 2)) -- Æê¼Òȯ ¾ÆÀÌşÛµé ã¾ÆÁà~
  
  open pc_inv_cursor
  fetch next from pc_inv_cursor into @slot
  while @@fetch_status = 0
  begin
      exec @result = _STRG_DEL_ITEM_NoTX 1, @charID, @slot  
      if @result < 0)
      begin
        close pc_inv_cursor
        deallocate pc_inv_cursor
        return @result
      end
            
      fetch next from pc_inv_cursor into @slot
  end
  
  close pc_inv_cursor
  deallocate pc_inv_cursor
  ------------------- ³²Àº ¾ÆÀÌşÛµé ¸ùâ »èÁ¦ -------------------
  -- ¾ÆÀÌşÛÀÌ Çϳª¶óµµ ÀÖ´Ù¸é...
  if (exists (select top 1 itemID from _Inventory where CharID = @charID AND ItemID <> 0))
  begin
    update _ItemPool Set InUse = 0
    from _ItemPool as pool join _Inventory as inv on pool.ItemID = Inv.ItemID
    where Inv.CharID = @charID and Inv.ItemID <> 0
  end
  ----------- ¾ÆÀÌşÛµé ³¯·ÈÀ¸´Ï ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·ç Àκ¥şä¸® »èÁ¦ ------------
  delete from _Inventory where CharID = @charID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10001
  end
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_AVATAR_SYSTEM (Çã½Â¿í)
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ------------------- ³²Àº ¾Æ¹Ùş¸ Àκ¥şä¸® ¾ÆÀÌşÛµé ¸ùâ »èÁ¦ -------------------
  -- ¾ÆÀÌşÛÀÌ Çϳª¶óµµ ÀÖ´Ù¸é...
  if (exists (select top 1 itemID from _InventoryForAvatar where CharID = @charID AND ItemID <> 0))
  begin
    update _ItemPool Set InUse = 0
    from _ItemPool as pool join _InventoryForAvatar as InvAva on pool.ItemID = InvAva.ItemID
    where InvAva.CharID = @charID and InvAva.ItemID <> 0
  end
  ----------- ¾ÆÀÌşÛµé ³¯·ÈÀ¸´Ï ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·ç ¾Æ¹Ùş¸ Àκ¥şä¸® »èÁ¦ ------------
  delete from _InventoryForAvatar where CharID = @charID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10008
  end
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_AVATAR_SYSTEM (Çã½Â¿í)
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ------------------------------------
  -- COS »èÁ¦
  ------------------------------------
/*
  declare @engaged_cos int
  set @engaged_cos = 0
  select @engaged_cos = EngagedCOS from _char with (nolock) where CharID = @charID
  
  if (@engaged_cos = 0)
  begin
    -- ¿Ö ¹ß»ıÇÏ´Â Áö Àß ¸ğ¸£°ÚÁö¸¸... ¾ÆÁÖ µå¹°°Ô COS ¸¸ ³²¾ÆÀÖ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´õ¶ó°í... -_-;
    select @engaged_cos = ID from _CharCOS with (nolock) where OwnerCharID = @charID
    if (@engaged_cos is null)
      set @engaged_cos = 0
  end
  if (@engaged_cos is not null and @engaged_cos <> 0)
  begin
    declare @return_Del_COS int
    exec @return_Del_COS = _DeleteCharCOS_NoTX @charID, @engaged_cos
    if @return_Del_COS < 0)
    begin
      return -10002
    end
  end
*/
  ------------------------------------
  -- Trijob µ¥ÀÌşÍ »èÁ¦
  ------------------------------------
  delete from _CharTrijob where CharID = @charID
  ------------------------------------
  -- ½ºş³ »èÁ¦
  ------------------------------------
  delete _CharSkill where CharId = @charID
  delete _CharSkillMastery where charId = @charID
  ------------------------------------
  -- Äù½ºÆ® »èÁ¦
  ------------------------------------
  delete _CharQuest where CharID = @charID
  ------------------------------------
  -- ±æµå ¸â¹ö »èÁ¦
  ------------------------------------
  -- !!! ¸¸¾à ¿©±â¼* Guild ¸â¹ö »èÁ¦°¡ ÀϾÁö ¾ÊÀ¸¸é ShardManager ¿¡¼*
  -- _Guild_DelMember È£ÃâÇØ ÁÖµµ·Ï ¼öÁ¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù! Áö±İÀº ±× °úÁ¤Àº SkipÇÏ°í
  -- ¸Ş¸ğ¸®¿¡¼* »èÁ¦¸¸ ÀϾ°Ô µÇ¾î ÀÖ°şµ¢...
  declare @GuildID int
  set @GuildID = 0
  select @GuildID = GuildID from _char where charid = @charID
  if (@GuildID is not null and @GuildID <> 0)
  begin
    if (not exists (select ID from _Guild where ID = @GuildID))
    begin
      update _Char set GuildID = 0 where CharID = @charID
    end
    else
    begin
      declare @return_Del_GuildMember int
      exec @return_Del_GuildMember = _Guild_DelMember_NoTX @GuildID, @charID
      if @return_Del_GuildMember < 0)
        return -10003
    end
  end
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_MENTOR_SYSTEM (ÃÖÀÎÈ£)
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  DECLARE @campID INT
  SET @campID = 0
  SELECT @campID = CampID FROM _TrainingCampMember WHERE CharID = @charID
  IF @campID IS NOT NULL AND @campID <> 0)
  BEGIN
    DECLARE @ret_DelCampMember INT
    EXEC @ret_DelCampMember = _TRAINING_CAMP_DELMEMBER @campID, @charID, 0
    IF @ret_DelCampMember < 0)
      RETURN -10007
  END
  -- ÀÖÀ¸¸é Áö¿ö¹ö¸®ÀÚ~ ¹¹.
  DELETE FROM _TrainingCampSubMentorHonorPoint WHERE CharID = @charID
  -- °æÇèÄ¡ ¹öÇÁ ·¹Äڵ嵵~~ ¤»¤»
  DELETE FROM _TrainingCampBuffStatus WHERE CampID = @campID
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_MENTOR_SYSTEM (ÃÖÀÎÈ£)
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  -----------------------------------
  -- Ä£±¸ ¸®½ºÆ® »èÁ¦ ( ³ªÀÇ Ä£±¸ ¸®½ºÆ® + Ä£±¸ÀÇ Ä£±¸ ¸®½ºÆ®Áß ³ª )
  -----------------------------------
  -- ³» Ä£±¸µé..
  declare @FriendCharID  int
  declare @cursor_var   cursor
  
  set @cursor_var = cursor fast_forward
  for
  select FriendCharID
  from _Friend
  where CharID = @charID
  
  open @cursor_var
  
  fetch next from @cursor_var into @FriendCharID
  
  while( @@FETCH_STATUS = 0 )
  begin
    delete _Friend where CharID = @FriendCharID and FriendCharID = @charID
  
    fetch next from @cursor_var into @FriendCharID
  end
  close @cursor_var
  deallocate @cursor_var
  -- ³ª..
  delete _Friend where CharID = @charID
  -----------------------------------
  -----------------------------------
  -- ÂÊÁö »èÁ¦
  -----------------------------------
  delete _Memo where CharID = @charID
  ------------------------------------
  -- TimedJob »èÁ¦Çϱâ
  ------------------------------------
  delete _TimedJob where CharID = @charID
  ------------------------------------
  -- Static Avatar Á¤º¸ »èÁ¦
  ------------------------------------  
  delete from _staticavatar where charid = @charID
  ------------------------------------
  -- ±Ó¸» ºí·° Á¤º¸ »èÁ¦
  ------------------------------------  
  delete from _BlockedWhisperers where OwnerID = @charID  
  ------------------------------------
  -- _DeletedChar Entry »èÁ¦
  ------------------------------------
  delete from _DeletedChar where CharID = @charID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10004
  end
  -- start by novice.
  DELETE FROM _User WHERE UserJID = @userJID and CharID = @charID
  -- finish by novice.
  ------------------------------------
  -- commit !!!
  ------------------------------------
  
  -- ş¬¶óÀ̾ğÆ®¿ë Äü½½·Ô Á¤º¸ ÀúÀå ş×ÀÌºí ³¯¸®±â!!!
  exec _RemoveClientConfig @charID    -- by novice...... for saving client configurations...
  return @GuildID

SQL:
USE [SRO_VT_ACCOUNT]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_ManageShardCharName]  Script Date: 02/14/2012 12:56:27 ******/
SET ANSI_NULLS OFF
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER procedure [dbo].[_ManageShardCharName]
  @job    tinyint,
  @userJID    int,
  @ShardID    smallint,
  @charname   varchar(64),
  @oldName   varchar(64)
as
  -- add new char name
  if (@job = 0)
  begin
    if (not exists(select * from SR_ShardCharNames where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharName = @charname))
    begin
      insert SR_ShardCharNames values @userJID, @ShardID, @charname)
    end
  end
  -- remove char name
  else if (@job = 1)
  begin
    delete SR_ShardCharNames where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharName = @charname
  --  delete SR_CharAppoint where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharID = @charname
  end
  -- rename previous one
  else if (@job = 2)
  begin
    update SR_ShardCharNames set CharName = @charname where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharName = @oldName
    -- update SR_CharAppoint set CharID = @charname where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharID = @oldName
  end
 
Katılım
2 Haz 2019
Mesajlar
161
Tepkime puanı
22
Puanları
18
Yaş
22
Konum
türkiye
Aşağıdaki 3 prosedürü olduğu gibi sql'e okutunuz sorununuz düzelecektir.
SQL:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_DeleteCharPermanently]  Script Date: 02/14/2012 12:54:06 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
--!!!CHECK!!!
ALTER       PROCEDURE [dbo].[_DeleteCharPermanently] @charID  as int
as
  ------------------------------------
  -- ?? ??? ???? ?? ??!
  ------------------------------------
  if (not exists(select charid from _deletedchar where charid = @charID))
  begin
    return -1
  end
  ------------------------------------
  -- ??? ??? ??? ?? 7?? ??? ?? (??? ?? ??? ??? ????...)
  ------------------------------------
  declare @DeLeTed_date datetime
  declare @cur_date    datetime
  declare @elapsed_min int
  declare @userJID     int
--  declare @DeLeTed_slot int
  set @cur_date = getdate()
  select @userJID = UserJID, / @DeLeTed_slot = CharSlot,*/ @DeLeTed_date = deleteddate from _deletedchar with (nolock) where charid = @charID
  
  -- ????? 6? + 23?? ??? ?? ????? (1?? ??? ???? ??? ?? ??~)
  set @elapsed_min = datediff(minute, @DeLeTed_date, @cur_date)
  if @elapsed_min < ((60 * 24 * 6) + (60 * 23)))
  begin
    return -2
  end
  ------------------------------------
  -- ??? ??? ??? ???? ??
  ------------------------------------
  declare @is_deleted tinyint
  select @is_deleted = deleted from _Char where CharID = @charID
  if (@is_deleted <> 1)
  begin
    return -3
  end
  ------------------------------------
  -- ?? ??? _User ? ?? CharID? ????? ??
  ------------------------------------
  declare @char_id_to_check     int
  set @char_id_to_check = 0
/*  -- commented by novice. for server integration.
  if @DeLeTed_slot = 0)
    begin  select @char_id_to_check = CharID1 from _User where UserJID = @userJID end
  else if @DeLeTed_slot = 1)
    begin  select @char_id_to_check = CharID2 from _User where UserJID = @userJID end
  else if @DeLeTed_slot = 2)
    begin  select @char_id_to_check = CharID3 from _User where UserJID = @userJID end
  else
    begin
      return -4
    end
  -- ?! ??? ???? ??? ?? ??? ???? ??!
  if @char_id_to_check <> @charID)
  begin
    return -5
  end
*/
  -- start by novice.
  select @char_id_to_check = CharID from _User where UserJID = @userJID and CharID = @charID
  
  if @char_id_to_check = 0)
  begin
    -- ?? ???? _User ? ???
    return -5
  end
  -- finish by novice.
  
begin transaction
  
  declare @GuildID int
  exec @GuildID = _DeleteCharPermanently_NoTX @userJID, @charID --, @DeLeTed_slot
  if (@GuildID is null)
    set @GuildID = -10000 
  if (@GuildID < 0)
  begin
    rollback transaction
    return @GuildID
  end 
commit transaction
  
  return @GuildID
SQL:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_DeleteCharPermanently_NoTX]  Script Date: 02/14/2012 12:54:27 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[_DeleteCharPermanently_NoTX]
  @userJID  INT
,  @charID    INT
AS
  ------------------------------------
  -- Inventory¶û ±×¾È¿¡ °¡Áö°í ÀÖ´ø ¾ÆÀÌşÛµé ³¯·Á¹ö¸®ÀÚ...
  ------------------------------------
  -------------- Æê ¼Òȯ ¾ÆÀÌşÛºÎşÍ ÀÏ´Ü »èÁ¦ ----------------
  declare @result int
  declare @slot tinyint
  declare @refItemID int
  
  declare pc_inv_cursor cursor fast_forward for
  select inv.slot
  from _Inventory as inv join _Items as it on inv.ItemID = it.ID64
  where
  (inv.CharID = @charID and inv.Slot >= 13 and inv.ItemID > 0) and   -- Àåºñâ Á¦¿ÜÇÏ°í ¾ÆÀÌşÛ ÀÖ´Â ¼ø¼ö Àκ¥şä¸® ¾È¿¡ µé¾îÀÖÀ¸¸ç
  (it.Data <> 0)                       and  -- ¼Òȯ¼ö¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â
  (exists (select top 1 ID from _RefObjCommon where ID = it.RefItemID and TypeID1 = 3 and TypeID2 = 2)) -- Æê¼Òȯ ¾ÆÀÌşÛµé ã¾ÆÁà~
  
  open pc_inv_cursor
  fetch next from pc_inv_cursor into @slot
  while @@fetch_status = 0
  begin
      exec @result = _STRG_DEL_ITEM_NoTX 1, @charID, @slot 
      if @result < 0)
      begin
        close pc_inv_cursor
        deallocate pc_inv_cursor
        return @result
      end
            
      fetch next from pc_inv_cursor into @slot
  end
  
  close pc_inv_cursor
  deallocate pc_inv_cursor
  ------------------- ³²Àº ¾ÆÀÌşÛµé ¸ùâ »èÁ¦ -------------------
  -- ¾ÆÀÌşÛÀÌ Çϳª¶óµµ ÀÖ´Ù¸é...
  if (exists (select top 1 itemID from _Inventory where CharID = @charID AND ItemID <> 0))
  begin
    update _ItemPool Set InUse = 0
    from _ItemPool as pool join _Inventory as inv on pool.ItemID = Inv.ItemID
    where Inv.CharID = @charID and Inv.ItemID <> 0
  end
  ----------- ¾ÆÀÌşÛµé ³¯·ÈÀ¸´Ï ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·ç Àκ¥şä¸® »èÁ¦ ------------
  delete from _Inventory where CharID = @charID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10001
  end
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_AVATAR_SYSTEM (Çã½Â¿í)
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ------------------- ³²Àº ¾Æ¹Ùş¸ Àκ¥şä¸® ¾ÆÀÌşÛµé ¸ùâ »èÁ¦ -------------------
  -- ¾ÆÀÌşÛÀÌ Çϳª¶óµµ ÀÖ´Ù¸é...
  if (exists (select top 1 itemID from _InventoryForAvatar where CharID = @charID AND ItemID <> 0))
  begin
    update _ItemPool Set InUse = 0
    from _ItemPool as pool join _InventoryForAvatar as InvAva on pool.ItemID = InvAva.ItemID
    where InvAva.CharID = @charID and InvAva.ItemID <> 0
  end
  ----------- ¾ÆÀÌşÛµé ³¯·ÈÀ¸´Ï ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·ç ¾Æ¹Ùş¸ Àκ¥şä¸® »èÁ¦ ------------
  delete from _InventoryForAvatar where CharID = @charID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10008
  end
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_AVATAR_SYSTEM (Çã½Â¿í)
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ------------------------------------
  -- COS »èÁ¦
  ------------------------------------
/*
  declare @engaged_cos int
  set @engaged_cos = 0
  select @engaged_cos = EngagedCOS from _char with (nolock) where CharID = @charID
  
  if (@engaged_cos = 0)
  begin
    -- ¿Ö ¹ß»ıÇÏ´Â Áö Àß ¸ğ¸£°ÚÁö¸¸... ¾ÆÁÖ µå¹°°Ô COS ¸¸ ³²¾ÆÀÖ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´õ¶ó°í... -_-;
    select @engaged_cos = ID from _CharCOS with (nolock) where OwnerCharID = @charID
    if (@engaged_cos is null)
      set @engaged_cos = 0
  end
  if (@engaged_cos is not null and @engaged_cos <> 0)
  begin
    declare @return_Del_COS int
    exec @return_Del_COS = _DeleteCharCOS_NoTX @charID, @engaged_cos
    if @return_Del_COS < 0)
    begin
      return -10002
    end
  end
*/
  ------------------------------------
  -- Trijob µ¥ÀÌşÍ »èÁ¦
  ------------------------------------
  delete from _CharTrijob where CharID = @charID
  ------------------------------------
  -- ½ºş³ »èÁ¦
  ------------------------------------
  delete _CharSkill where CharId = @charID
  delete _CharSkillMastery where charId = @charID
  ------------------------------------
  -- Äù½ºÆ® »èÁ¦
  ------------------------------------
  delete _CharQuest where CharID = @charID
  ------------------------------------
  -- ±æµå ¸â¹ö »èÁ¦
  ------------------------------------
  -- !!! ¸¸¾à ¿©±â¼* Guild ¸â¹ö »èÁ¦°¡ ÀϾÁö ¾ÊÀ¸¸é ShardManager ¿¡¼*
  -- _Guild_DelMember È£ÃâÇØ ÁÖµµ·Ï ¼öÁ¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù! Áö±İÀº ±× °úÁ¤Àº SkipÇÏ°í
  -- ¸Ş¸ğ¸®¿¡¼* »èÁ¦¸¸ ÀϾ°Ô µÇ¾î ÀÖ°şµ¢...
  declare @GuildID int
  set @GuildID = 0
  select @GuildID = GuildID from _char where charid = @charID
  if (@GuildID is not null and @GuildID <> 0)
  begin
    if (not exists (select ID from _Guild where ID = @GuildID))
    begin
      update _Char set GuildID = 0 where CharID = @charID
    end
    else
    begin
      declare @return_Del_GuildMember int
      exec @return_Del_GuildMember = _Guild_DelMember_NoTX @GuildID, @charID
      if @return_Del_GuildMember < 0)
        return -10003
    end
  end
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_MENTOR_SYSTEM (ÃÖÀÎÈ£)
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  DECLARE @campID INT
  SET @campID = 0
  SELECT @campID = CampID FROM _TrainingCampMember WHERE CharID = @charID
  IF @campID IS NOT NULL AND @campID <> 0)
  BEGIN
    DECLARE @ret_DelCampMember INT
    EXEC @ret_DelCampMember = _TRAINING_CAMP_DELMEMBER @campID, @charID, 0
    IF @ret_DelCampMember < 0)
      RETURN -10007
  END
  -- ÀÖÀ¸¸é Áö¿ö¹ö¸®ÀÚ~ ¹¹.
  DELETE FROM _TrainingCampSubMentorHonorPoint WHERE CharID = @charID
  -- °æÇèÄ¡ ¹öÇÁ ·¹Äڵ嵵~~ ¤»¤»
  DELETE FROM _TrainingCampBuffStatus WHERE CampID = @campID
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  --    APPLY_MENTOR_SYSTEM (ÃÖÀÎÈ£)
  --@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  -----------------------------------
  -- Ä£±¸ ¸®½ºÆ® »èÁ¦ ( ³ªÀÇ Ä£±¸ ¸®½ºÆ® + Ä£±¸ÀÇ Ä£±¸ ¸®½ºÆ®Áß ³ª )
  -----------------------------------
  -- ³» Ä£±¸µé..
  declare @FriendCharID  int
  declare @cursor_var   cursor
  
  set @cursor_var = cursor fast_forward
  for
  select FriendCharID
  from _Friend
  where CharID = @charID
  
  open @cursor_var
  
  fetch next from @cursor_var into @FriendCharID
  
  while( @@FETCH_STATUS = 0 )
  begin
    delete _Friend where CharID = @FriendCharID and FriendCharID = @charID
  
    fetch next from @cursor_var into @FriendCharID
  end
  close @cursor_var
  deallocate @cursor_var
  -- ³ª..
  delete _Friend where CharID = @charID
  -----------------------------------
  -----------------------------------
  -- ÂÊÁö »èÁ¦
  -----------------------------------
  delete _Memo where CharID = @charID
  ------------------------------------
  -- TimedJob »èÁ¦Çϱâ
  ------------------------------------
  delete _TimedJob where CharID = @charID
  ------------------------------------
  -- Static Avatar Á¤º¸ »èÁ¦
  ------------------------------------ 
  delete from _staticavatar where charid = @charID
  ------------------------------------
  -- ±Ó¸» ºí·° Á¤º¸ »èÁ¦
  ------------------------------------ 
  delete from _BlockedWhisperers where OwnerID = @charID 
  ------------------------------------
  -- _DeletedChar Entry »èÁ¦
  ------------------------------------
  delete from _DeletedChar where CharID = @charID
  if (@@error <> 0)
  begin
    return -10004
  end
  -- start by novice.
  DELETE FROM _User WHERE UserJID = @userJID and CharID = @charID
  -- finish by novice.
  ------------------------------------
  -- commit !!!
  ------------------------------------
  
  -- ş¬¶óÀ̾ğÆ®¿ë Äü½½·Ô Á¤º¸ ÀúÀå ş×ÀÌºí ³¯¸®±â!!!
  exec _RemoveClientConfig @charID    -- by novice...... for saving client configurations...
  return @GuildID

SQL:
USE [SRO_VT_ACCOUNT]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_ManageShardCharName]  Script Date: 02/14/2012 12:56:27 ******/
SET ANSI_NULLS OFF
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER procedure [dbo].[_ManageShardCharName]
  @job    tinyint,
  @userJID    int,
  @ShardID    smallint,
  @charname   varchar(64),
  @oldName   varchar(64)
as
  -- add new char name
  if (@job = 0)
  begin
    if (not exists(select * from SR_ShardCharNames where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharName = @charname))
    begin
      insert SR_ShardCharNames values @userJID, @ShardID, @charname)
    end
  end
  -- remove char name
  else if (@job = 1)
  begin
    delete SR_ShardCharNames where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharName = @charname
  --  delete SR_CharAppoint where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharID = @charname
  end
  -- rename previous one
  else if (@job = 2)
  begin
    update SR_ShardCharNames set CharName = @charname where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharName = @oldName
    -- update SR_CharAppoint set CharID = @charname where UserJID = @userJID and ShardID = @ShardID and CharID = @oldName
  end
İlk aldıgım hata şunlar yani altları kırmızı çizgi ile çizili, execute edemedim; @userJID, bazı rakamlarda < 0 ) olayı var bunlar kırmızı ile gösteriyor
 
Üst Alt